Regulamin Kieleckiej Ligi Kartingowej – Sezon 2019

Postanowienia wstępne

Rozgrywki Kieleckiej Ligi Kartingowej (dalej KLK) przeprowadzane są w oparciu o następujące przepisy:
– Niniejszy Regulamin KLK
– Oficjalne Komunikaty KLK zamieszczane na stronie internetowej www.kieleckaligakartingowa.eu
– Regulaminy torów, na których rozgrywana jest KLK
– Ogólnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa
– Decyzje organizatora lub osób przez niego wyznaczonych

Organizatorem Kieleckiej Ligi Kartingowej (zwanej dalej KLK) jest Tor Kartingowy E1GOKART mieszczący się w Kielcach przy ul. Olszewskiego 19D.

Zawody odbywają się na wskazanym przez organizatora torze lub w wyznaczonej jego części w ogłoszonym wcześniej terminie.

Uczestnikiem KLK jest każda osoba powyżej 6. roku życia, mająca powyżej 120 cm wzrostu, która wniosła wpisowe do którejkolwiek rundy. Wniesienie wpisowego do którejkolwiek rundy oznacza akceptację regulaminu KLK. W przypadku osób poniżej 18. roku życia, konieczne jest osobiste podpisanie regulaminu i zgody uczestnictwa w KLK przez rodzica lub opiekuna prawnego. Osoba zgłaszająca się do KLK musi posiadać kartę identyfikacyjną toru oraz mieć ją przy sobie w każdym momencie zawodów.

Sezon 2019 KLK składał się będzie z 9 rund rozgrywanych w okresie od 15 marca do 22 grudnia 2019 roku, w wyznaczonych przez organizatora terminach.
Terminy rozgrywania poszczególnych rund KLK*:

15 marca
19 kwietnia
17 maja
14 czerwca
13 września
4 października
8 listopada
22 listopada
6 grudnia
*terminy wstępne, mogą ulec zmianie

Powyższe terminy obejmują „weekendy wyścigowe”, o dokładnym terminie organizator będzie informował na tydzień przed zawodami.

Przebieg zawodów

Na jedną rundę sezonu KLK 2019 składają się:
– trening oficjalny
– kwalifikacje
– finał

a) trening ofcijalny – 8 minut jazdy wskazanym przez organizatora gokartem. Kolejność jazdy w treningach oficjalnych poszczególnych rund zostanie ustalona przed pierwszą rundą w wyniku losowania. Wyłoni ono, czy w pierwszej rundzie jazdę będą zaczynali ci, którzy zgromadzili najwięcej punktów w poprzednim sezonie czy debiutanci.

b) Kwalifikacje – Zawodnicy jadą w nich podzieleni na grupy od 6 do 8 kierowców. Podział na grupy odbywa się według czasów uzyskanych w treningu oficjalnym danej rundy. Kwalifikacje polegają na przejechaniu przez każdego z kierowców 8 okrążeń w każdej z dwóch tur kwalifikacyjnych. Gokarty dla poszczególnych zawodników losuje przed biegami system przy czym może się zdarzyć, że dany kierowca pojedzie dwa razy tym samym gokartem.

Wyniki kwalifikacji będą podstawą do ustawienia na starcie wyścigu finałowego. Pod uwagę będzie brana suma dwóch najlepszych czasów okrążeń z każdej tury kwalifikacji (po jednym czasie z każdej tury).

b) Finał – Finały odbywają się na dystansie 20 okrążeń na całym torze albo 40 okrążeń na pętli wewnętrznej. Zwycięzcy finałów poprzedzających finał A, awansują do kolejnego finału (najlepszy w finale C startuje z ostatniego miejsca w finale B itd.)

Start do wyścigu jest „lotny” po pokonaniu okrążenia/okrążeń formujących. O ich liczbie decyduje organizator/przedstawiciel organizatora zawodów.

Podczas każdego swojego wyścigu, uczestnik musi jeden raz wykonać tzw. „joker lap”. Polega on na skróceniu lub wydłużeniu (decyduje o tym organizator lub jego przedstawiciel przed zawodami) toru jazdy w wyznaczonym miejscu. Zawodnik wykonujący „joker lap” musi zastosować się do wyznaczonego przez organizatora toru jazdy wskazanego bandami, oponami lub pachołkami. Wykonujący „joker lap” musi bezpiecznie powrócić do rywalizacji, nie powodując przy tym kolizji z innym zawodnikiem. Brak bezpiecznego powrotu na normalny tor jazdy może zostać zakwalifikowany jako przewinienie, za które może zostać wymierzona kara.

Organizator przed zawodami może zdecydować, że joker lap nie jest dopuszczalny na pierwszym lub ostatnim okrążeniu.

W przypadku niewykonania lub wykonania więcej niż jednego joker lapa, zawodnik jest automatycznie przesuwany na ostatnie miejsce w swoim finale.

Wyścig dla danego uczestnika kończy się w momencie przecięcia przez niego linii mety ostatniego okrążenia, na którym jest jednocześnie pokazywana flaga w biało-czarną szachownicę. Uczestnicy, którzy ukończyli swój wyścig zobowiązani są do szybkiego dotarcia do mety i umożliwienia ścigania tym uczestnikom, którzy nie ukończyli jeszcze rywalizacji. Uczestnik po zakończeniu wyścigu nie może zmienić się pozycją z innym kierowcą.

W kwalifikacjach i wyścigach obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące zachowania na torze. Zawodnik może zostać ukarany za niewłaściwe zachowanie. Obowiązywał będzie system kar i będą obowiązywały 2 ich rodzaje:
– za mniejsze przewinienia – notoryczne wypychanie bez wyprzedzenia, nieprzepisowe blokowanie itp. – 1 miejsce dodane do sumy miejsc danego zawodnika w obu finałach
– za większe przewinienia – mocne wypchnięcie z wyprzedzeniem, niesportowe zachowanie itp. – 2 miejsca dodane do sumy miejsc danego zawodnika w obu finałach

O karach i stopniu przewinienia jak zwykle będą decydować sędziowie. W skrajnych przypadkach uczestnik może zostać zdyskwalifikowany, co jest suwerenną decyzją sędziów.

Dyskwalifikacja będzie polegała na automatycznym przesunięciu uczestnika na ostatnie miejsce w zawodach. O karach w danym wyścigu decyduje zawsze sędzia zawodów i do wręczenia kary nie jest konieczne pokazanie informującej o niej flagi zawodnikowi podczas wyścigu. Przed ogłoszeniem wyników zawodów, odczytane zostaną kary nałożone na zawodników. Złożenie oficjalnego protestu od otrzymania kary lub nieotrzymania kary przez innego zawodnika wymaga złożenia kaucji wynoszącej 20 zł, która przepada w przypadku niezasadności protestu.

W przypadku zepsucia się gokarta w kwalifikacjach, wcześniejsze wyniki nim uzyskane pozostają ważne, a jeżeli nie da się go naprawić w krótkim czasie jest on zamieniany na gokart o podobnej charakterystyce.

Awaria gokarta w wyścigu powoduje, że zawodnik kończy zawody i musi bezpiecznie udać się do boksów, słuchając poleceń obsługi.

W zawodach obowiązuje doważanie każdego gokarta o wartość różnicy pomiędzy 85 kg a wagą zawodnika, jadącego konkretnym gokartem. Maksymalne doważenie to 30 kg. Zawodnik sam musi doważyć swój gokart odpowiednimi obciążnikami. Dostępne będą obciążniki o wartościach 2.5, 5 i 10 kg. W przypadku stwierdzenia przez organizatora lub osobę z obsługi zawodów nieprawidłowości w doważeniu zawodnika, zostanie on przesunięty na ostatnie miejsce w zawodach, chyba że niedoważenie będzie mniejsze niż 1 kilogram po ukończeniu biegu, a przed wejściem do gokarta jego waga spełniała limit. Doważanie odbywa się tylko przy pomocy dostępnych na torze obciążników lub kamizelek zgłoszonych wcześniej sędziemu i dopuszczonym do startu.

Ważenie zawodników odbywa się tuż przed startem, a po zważeniu kierowca nie może wyjść z boksów przed swoim startem. Ważenie odbywa się w stroju, w którym zawodnik będzie jechał, a kierowca nie może używać żadnych innych przedmiotów obciążających niż dostępne na torze odważniki bez zgody organizatora lub jego przedstawiciela. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wagi kierowcy po zakończeniu jego przejazdu.

Wyniki zawodów

Wszystkie zapytania, protesty i wnioski dotyczące ilości wyprzedzań, źle naliczonych punktów itp. będą rozpatrywane o ile zostaną zgłoszone na adres mcdon21@gmail.com w ciągu 24 godzin po ogłoszeniu wyników na stronie www.kieleckaligakartingowa.eu. Po upływie tego terminu organizator nie ma obowiązku wprowadzić poprawek. Na 24 godziny przed terminem kolejnej rundy wyniki na stronie stają się prawomocne i nie można ich już zmienić.

Obowiązkiem uczestnika każdej z rund KLK jest stawienie się minimum 15 minut przed planowanym rozpoczęciem danej rundy KLK w biurze toru. Jeżeli uczestnik nie stawi się w wymaganym czasie i nie uprzedzi o powodach swojego spóźnienia może on zostać przez organizatora KLK zdyskwalifikowany lub ukarany obowiązkiem jazdy z dodatkowym obciążeniem w kwalifikacjach, które wynosi 7,5 kg. Jeżeli zawodnik nie ma gdzie dołożyć odpowiedniego doważania, do wyniku w wyścigu doliczona zostanie mu kara wynosząca 5 sekund. Jeżeli uprzedzi on organizatora o swoim spóźnieniu i poda jego powody do decyzji organizatora pozostaje, czy zdyskwalifikować danego uczestnika.

Wpisowe do każdej z rund KLK wynosi 109 zł – obejmuje ono wyłącznie udział w kwalifikacjach i wyścigu. Wpisowe do KLK można wnieść w biurze toru najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.
Uchybienie powyższym warunkom może spowodować niedopuszczenie zawodnika do startu w KLK.

Maksymalna liczba uczestników każdej rundy KLK wynosi 56 osób, a o przyjęciu do danej rundy KLK decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator może zdecydować o zwiększeniu liczby uczestników.

Klasyfikacje

W KLK będą obowiązywały następujące klasyfikacje, do których uczestnicy będą zdobywać punkty:

– Klasyfikacja Generalna – będą w niej klasyfikowani wszyscy uczestnicy KLK.

– Klasyfikacja Junior – uczestników do 18. roku życia włącznie – brany pod uwagę jest dokładny wiek z chwili rozpoczęcia ligi.

– Klasyfikacja Debiutanów – dla tych uczestników, którzy nie brali udziału w ani jednej rundzie sezonu 2018.

– Klasyfikacja Senior – dla uczestników, którzy w momencie rozgrywania danej rundy mają ukończone 35. lat

– Klasyfikacja Mini – Dla uczestników poniżej 12. roku życia – doważanie do 60 kilogramów

– Klasyfikacja Fighter – osoba, która podczas wszystkich rund awansowała o najwięcej pozycji. Za awans uznaje się zyskanie pozycji na mecie w stosunku do pozycji startowej. Jeżeli zatem na przykład zawodnik wystartuje z drugiego miejsca i ukończy wyścig na pierwszym po tym, jak liderowi zepsuł się gokart, ma zaliczony jeden awans. Jeżeli natomiast zawodnik zyska jedną pozycję, ale następnie straci ją, wówczas nie zyskuje żadnego miejsca.

W przypadku takiej samej liczby awansów dwóch lub więcej zawodników, zwycięzcą tej kategorii w danej rundzie będzie ta osoba, która zaliczyła swoje awanse w wyższym finale. Jeżeli dwóch lub więcej uczestników zaliczyło awanse w tym samym finale, o zwycięstwie decyduje wyższa liczba awansów z jednego finału, a następnie pozycja, na której uczestnik ukończył wyścig, w którym zaliczył awans.

W klasyfikacji generalnej w przypadku remisu wygrywa osoba, która miała najwięcej awansów w pojedynczej rundzie, a jeżeli to nie pozwoli wyłonić zwycięzcy to osoba, która zaliczała awanse w większej liczbie rund. Jeżeli to również nie pozwoli na wyłonienie zwycięzcy, zostanie nim ta osoba, która była wyżej w klasyfikacji generalnej

– Klasyfikacja Drużynowa – Uczestnicy KLK mogą występować w drużynach, liczących od 2 do 5 osób. Drużyna musi posiadać swoją nazwę. Nazwa zespołu składa się z jej unikalnej nazwy oraz nazw maksymalnie dwóch sponsorów zespołu.

Uczestnicy danej drużyny zdobywają dla niej punkty w klasyfikacji zespołowej, przy czym brane są pod uwagę wyniki trzech najlepszych w danej rundzie członków drużyny.

Każda z drużyn może mieć nieograniczoną liczbę sponsorów, przy czym tylko dwóch z nich może być sponsorami tytularnymi.

Nazwy sponsorów mogą widnieć na kaskach (własnych) uczestników i ich ubraniach. Każdy ze sponsorów poszczególnego zespołu czy zawodnika musi zostać zaakceptowany przez Organizatora KLK, podobnie jak unikalna nazwa danego zespołu. Nazwę i skład osobowy drużyny należy zgłosić przed rozegraniem danej rundy.

Punktacja

Za zajęcie poszczególnych miejsc w każdej z klasyfikacji, oprócz klasyfikacji drużynowej i klasyfikacji Fighter, przyznawane będą następujące ilości punktów:
1. miejsce: 50 punktów
2. miejsce: 46 punktów
3. miejsce: 43 punktów
4. miejsce: 41 punktów
5. miejsce: 39 punktów
6. miejsce: 37 punktów
7. miejsce: 35 punktów
8. miejsce: 33 punkty
9. miejsce: 32 punkty
10. miejsce: 31 punktów
itd. aż do 38. miejsca, za które przyznawany jest 1 punkt.

Za miejsca wywalczone w kwalifikacjach przyznawane będą następujące ilości punktów do klasyfikacji generalnej:
1. miejsce: 3 punkty
2. miejsce: 2 punkty
3. miejsce: 1 punkt

Dodatkowo za każde prawidłowe zyskanie pozycji w wyścigu finałowym uczestnik zyska 1 punkt, a za wygranie klasyfikacji fighter danej rundy 3 punkty.
W klasyfikacji drużynowej punkty danego zespołu będzie stanowiła suma punktów trzech najlepszych kierowców w danej rundzie, a w klasyfikacji Fighter 1 punkt będzie przyznawany za 1 awans.

Pod uwagę w każdej z klasyfikacji brane będzie 7 najlepszych punktowo rund danego zawodnika – niezależnie od liczby rund, w których startował. 2 najgorsze punktowo wyniki są odejmowane z klasyfikacji.

W przypadku remisów punktowych po odjęciu 2 najgorszych rund danego zawodnika, o kolejności decyduje najwyższa liczba punktów zdobytych w poszczególnych rundach. Jeżeli na tej podstawie nie da się ustalić zwycięzcy, decyduje suma punktów bez odejmowania dwóch najgorszych rund. Jeżeli również to nie pozwoli na wyłonienie lepszego, decyduje kolejność w klasyfikacji fighter.

Nagrody

Nagrody obligatoryjne przydzielane w każdej z rund w Klasyfikacji Generalnej, Junior, Debiutantów, Fighter oraz Drużynowej:
1. miejsce – Puchar
2. miejsce – Puchar (oprócz klasyfikacji fighter i debiutantów)
3. miejsce – Puchar (oprócz klasyfikacji fighter i debiutantów)
W Klasyfikacji Drużynowej – 1 puchar na drużynę.

Lista nagród dodatkowych będzie ogłaszana przed każdą z rund.

Pełna lista nagród za cały sezon zostanie ogłoszona najpóźniej do końca października 2019 roku.

Zawodnik, który zajmie nagradzane miejsca w dwóch różnych kategoriach, nie może dostać dwóch nagród (za więcej niż 1 kategorię). Zawodnik wybiera, którą z nagród chce otrzymać. W przypadku nagród rzeczowych i pieniężnych, istnieje możliwość wymiany nagrody na równowartość w jazdach na torze E1GOKART przy przeliczniku 26 zł za 8 minut jazdy. (np. w przypadku wygrania pary rękawic, zamieniane są one na 3 darmowe jazdy po 8 minut).

Aby członek danej drużyny otrzymał nagrodę, musi on reprezentować daną drużynę przynajmniej 5 razy.

Przyznawane będą również medale za zwycięstwa w danym wyścigu finałowym, oprócz finału A.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w liście nagród.

Sędzią każdej z rund będzie wyznaczona przez organizatora osoba. Będzie ona rozstrzygała wszelkie pytania i kwestie sporne pojawiające się przed, w trakcie i po zawodach. Ona również będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem losowań i wyścigów oraz będzie decydowała o karach dla uczestników.

Postanowienia końcowe

W każdej z rund obowiązuje całkowity zakaz jazdy po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Uczestnik przystępując do zawodów zgadza się na sprawdzenie stanu jego trzeźwości, a w przypadku stwierdzenia, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, nie zostanie on dopuszczony do zawodów, podobnie jak w przypadku odmowy poddania się badaniu. Decyzję w tej kwestii podejmuje organizator.

Każdy z uczestników poprzez wniesienie wpisowego zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów KLK oraz na upublicznienie swoich danych w oficjalnych informacjach prasowych przed i po kolejnych rundach KLK oraz na podawanie jego danych w tabelach wyników. Przebieg zawodów będzie dokumentowany (filmy, zdjęcia) w celach promocyjnych. Uczestnik akceptując regulamin udziela zgody na wykorzystanie jego wizerunku, w tym wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem oraz zgadza się także udzielić wypowiedzi na potrzeby nagrania audio i video. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audio-video, za pośrednictwem dowolnego medium. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody na taką czynność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zawodów. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

W czasie trwania zawodów Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez osobę prowadzącą zawody.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie z jednoczesnym poinformowaniem uczestników KLK o tej zmianie. W ciągu 3 dni od momentu ogłoszenia zmian w regulaminie, uczestnik ma prawo do wycofania swojego uczestnictwa w danej rundzie KLK.

Brak respektowania któregokolwiek z zapisów powyższego regulaminu może skutkować karami sportowymi w postaci:
– odjęcia punktów w klasyfikacji generalnej cyklu, w jednej lub kilku pozostałych klasyfikacjach
– wykluczenia z zawodów
– innymi zarządzonymi przez organizatora lub jego przedstawicieli.